קישורים שימושיים


·         אתר המועצה גליל תחתון  - www.glt.gov.il

·         דיווח עבודות הפטורות מהיתר - משרד הפנים - http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

·         אתר מנהל התכנון - משרד הפנים - http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx

·         שער המידע לתכנון ובניה - משרד הפנים - http://bonim.pnim.gov.il/Pages/homepage.aspx

·         משרד הפנים - www.moin.gov.il

·         אתר המידע הגיאוגרפי של משרד הפנים - 

http://gis.mavat.moin.gov.il/

·         האגף למיסוי מקרקעין-משרד האוצר - www.mof.gov.il/itc/mainpage.htm

·         המרכז למיפוי ישראל - www.mapi.gov.il

·         הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - www.cbs.gov.il

·         מרכז השילטון המקומי - www.iula.org.il

·         החברה למשק וכלכלה - www.mashcal.co.il

·         משרד התשתיות הלאומיות - www.mni.gov.il

·         שער הממשלה - www.gov.il

·         המשרד לאיכות הסביבה - www.sviva.gov.il

·         המועצה לשימור אתרים - www.shimur.co.il

·         קק"ל - www.kkl.org.il

·         החברה להגנת הטבע - www.teva.org.il

·         השער לנדל"ן ולמיסים בישראל - http://landtax.co.il/

·         התאחדות הקבלנים - www.acb.org.il

·         לשכת שמאי המקרקעין - www.landvalue.org.il

·         משרד המשפטים - www.justice.gov.il

·         משרד הבינוי והשיכון www.moch.gov.il

·         רשות מקרקעי ישראל - תוכניות בנין עיר - http://www.land.gov.il/static/start.asp 

.       אתר פיקוד העורף (הג"א)- 

       http://www.oref.gov.il//170-he/PAKAR.aspx


קישורי סיכום