פיקוד העורף (הג"א)

מהנדס הג"א : נפתלי קורן
טלפון: 04-60995407
פקס:04-6095410
ד.צ: 02252 צ.ה.ל
קבלת קהל : א',ב',ה' בתאום מראש
כתובת : קיבוץ לוחמי הגטאות
מייל : mandes_taror@walla.com

לאתר פיקוד העורף:

http://www.oref.org.il/894-he/Pakar.aspx