השבחה

כללי

היטל השבחה הינו היטל המשולם לוועדה המקומית לפי סעיף 196 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, עבור עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית מסכום ההשבחה.

מועד תשלום ההיטל הינו בעת מימוש זכויות המוגדר בתוספת השלישית כאחת מאלה:

1.      קבלת היתר בניה

2.      התחלת השימוש בפועל

3.      העברת הזכויות בנכס

היטל ההשבחה חל על מי שהיה בעלי הקרקע ביום אישור התכנית, ההקלה או השימוש החורג.

סכום היטל ההשבחה נושא הפרשי הצמדה בהתאם למדד המחירים לצרכן או למדד תשומת הבניה- הנמוך מבין השניים, החל ממועד יצירת החבות (אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג) ועד למועד המימוש, ומיום זה ואילך נושא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים עד למועד תשלום ההיטל בפועל.

יודגש כי בעל המקרקעין רשאי לבקש לשלם את היטל ההשבחה טרם המימוש (במכר בלבד) בהתאם להנחיות המפורטות מטה.

בירור מידע בדבר חבות בהיטל השבחה

לקבלת מידע ראשוני- ניתן לפנות לוועדה בימי קבלת קהל - המידע הנמסר הינו ראשוני בלבד ואינו מחייב.

לקבלת מידע בכתב- ניתן לפנות באמצעות המייל ו/או לפנות לוועדה בימי קבלת קהל- להצטייד בנסח טאבו, ויינתן אישור בכתב.

הזמנת שומת היטל השבחה

ככל שנמסר כי קיימת חבות בתשלום היטל השבחה, ומעוניינים לקבל מידע בדבר גובה ההיטל, ניתן למלא את הטופס לבירור מידע (מצורף בטפסים) ולהעבירו לועדה בצירוף המסמכים המבוקשים בטופס.

השירות יינתן בכפוף לתשלום 3,000 ₪ המתקזז מהיטל השבחה (ניתן לקבל שובר לתשלום במשרדי הוועדה).

שומת היטל השבחה

היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית האומד את גובה ההשבחה עקב אישור התכנית, מתן ההקלה או השימוש החורג. ככל שהנישום סבור כי נפלו טעויות בשומת הועדה המקומית בעניינים להלן: טענה לענין טעות בפרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה, טענה בנוגע לטעות ביחס לנתונים הפיזיים של המקרקעין, טענה בנוגע לטעות ביחס לתכניות החלות על המקרקעין וטענה בנוגע לזכויות שיש לנישום במקרקעין- רשאי הוא לפנות לוועדה המקומית בפניה מנומקת ולבקש מהוועדה שהשומה תתוקן.

ככל שהנישום חולק על שומת הועדה המקומית שלא מן הטעמים שפורטו לעיל או ככל שהועדה המקומית לא קיבלה את טענותיו של הנישום בעניינים אלה, פתוחה בפני הנישום אחת משתי דרכים. ככל שהוא אינו חולק על עצם החיוב אלא על גובהו בלבד הוא רשאי להביא את המחלוקת להכרעה בפני השמאי המכריע. לחלופין, הוא רשאי לפנות לועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. העברת מחלוקת להכרעתו של השמאי המכריע נעשית באמצעות פניה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למנות שמאי מכריע בדואר ישראל או באמצעות דואר אלקטרוני, יושב הראש יודיע לנישום ולוועדה המקומית בתוך 15 ימים על זהות השמאי המכריע שמינה, מתוך רשימת שמאי המקרקעין שמונו על ידי השר כשמאים מכריעים. על החלטתו של השמאי המכריע ניתן לערור בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

ככל שבחר הנישום שלא להביא את הענין להכרעה בפני שמאי מכריע אלא לפנות לעדת ערר, תדון ועדת הערר בעררו. ככל שועדת הערר תחליט, בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך ברור התביעה, היא רשאית לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

על החלטת ועדת הערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע ובין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לועדת ערר, ניתן לערער בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

פרטי שמאי הועדה :

דורון חזיזה –כלכלן ושמאי מקרקעין

מייל doron_ha@bezeqint.net

טלפון 04-6725215

פקס 04-6737554