טפסים ונהלים

  
כווץ סוג טופס : 1. נהלים ‏(2)
הנחיות להקמת מבנים לבעח
הנחיות להכנת מסמך סביבתי וכושר נשיאת תשתיות כנספח לבקשה להיתר בניה לגידול בעח
כווץ סוג טופס : 2. בקשות להיתר ‏(5)
טופס בקשה למידע תכנוני
תנאים מוקדמים לקבלת טופס 4– לתיקים שהוגש עד ליום 4.9.16
טפסים לבקשה לתעודת גמר
טפסים לאישור התחלת עבודות בניה
טפסי דיווח לוועדה מקומית לשלבי הבניה השונים
כווץ סוג טופס : 3. תכניות מפורטות ‏(3)
יידוע שכנים גובלים-תצהיר
פרסום הודעה בעיתונים -ועדה מחוזית
כתב התחייבות בלתי חוזר לשיפוי
​​​